Condicións xerais de venda

  1. As mercadorías viaxan sempre pola conta e risco do comprador, incluso se son remitidas a portes pagos.
  2. As decolucións de mercadorías admitiránse, única e excusivamente, coa autorización expresa de RD SENAVE SL e pasando tan só cinco días dende a data de envío. A partires de tal data, e no caso de ser autorizada, terá un demériito mínimo dun 20 %.
  3. O domicilio de pago é unica e exclusivamente o domicilio social de RD SENAVE SL en Bergondo (A Coruña)
  4. A aceptación das mercadorías presupon a aceptación do comprador das nosas condicións xerais de venda e as especiais de cada operación mercantil, someténdose a xurisdicción e competencia dos Xuzgados da Coruña.

PROTECCIÓN DE DATOS

RD SENAVE SL informalle que procederá a tratalos datos de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada e actualizada. Polo que RD SENAVE SL comprométese a adoptar todalas medidas razonable para que estos se supriman ou rectifiquen sin dilación cando sexan inexactos.

Dacordo cos dereitos que confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición o tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixéndose a sua petición a dirección postal indicada máis enriba ou no correo electrónico senave@senave.com.

 

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

No último lugar, RD SENAVE SL informa que coa firma do presente documento otorga o consentimiento explícito para o tratamiento dos datos mencionados anteriormente.

XESTIÓN ENVASES

De conformidade co establecido na la Ley 11/1997 e no artículo 18.1 do reglamento que a desenrola, O RESPONSÁBEL da entrega do residuo do envase usado (industrial ou comercial) para a sua correta xestión ambiental, SERÁ o POSEEDOR FINAL do mesmo.

FICHAS DE SEGURIDADE

Temos a sua disposición as fichas de seguridade de todolos produtos que a precisan. Pode solicitarlas na dirección: RD SENAVE SL, Polígono Industrial de Bergondo, Parroquia de Lubre, Parcela C9, Nave A, 15165 Bergondo (A Coruña) o  nos correos electrónicos, administracion@senave.com, almacen@senave.com, comercial@senave.com, senavemt@senave.com, senaveor@senave.com y senavevigo@senave.com.